Договор-оферта

Договір публічної оферти сайту з продажу піци

Цей Договір публічної оферти (далі – «Договір») є публічною пропозицією Soledoj, в особі ФОП Мацько Віталій, (далі – «Продавець»), укласти Договір купівлі-продажу товарів (далі – «Договір») з будь-якою фізичною та юридичною особою, яка акцептувала цю оферту (далі – «Покупець»).

1. Предмет Договору

1.1. Продавець зобов’язується передати Покупцеві Товар, замовлений Покупцем на сайті Інтернет-магазину Продавця https://soledoj.com, а Покупець зобов’язується оплатити та прийняти Товар на умовах цього Договору.

1.2. Товари, що пропонуються до продажу на сайті Інтернет-магазину, представлені в каталозі, який є невід’ємною частиною цього Договору. Каталог містить опис Товарів, їх ціни, характеристики та інші умови.

2. Ціна Товару

2.1. Ціна Товару вказана на сайті Інтернет-магазину біля кожного Товару.

2.2. Ціна Товару може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. Про зміну ціни Товару Продавець повідомляє Покупця шляхом публікації нової ціни на сайті Інтернет-магазину.

2.3. Зміна ціни Товару не поширюється на замовлення, які були оформлені до зміни ціни.

3. Порядок оформлення замовлення

3.1. Для оформлення замовлення Покупець повинен:

3.1.1. Вибрати товар на сайті Інтернет-магазину;

3.1.2. Замовити за вказаним на сайті номером телефону.

3.2. Після оформлення замовлення Покупець отримує на свою електронну адресу повідомлення з підтвердженням замовлення, яке містить інформацію про замовлений Товар, його ціну, спосіб доставки та оплати, а також контактні дані Продавця.

4. Доставка Товару

4.1. Доставка Товару здійснюється способами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину.

4.2. Термін доставки Товару вказується Продавцем при підтвердженні замовлення.

4.3. Вартість доставки Товару оплачується Покупцем окремо, якщо інше не передбачено умовами цього Договору.

4.4. Ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Покупця з моменту його передачі Покупцеві або його представнику.

5. Оплата Товару

5.1. Оплата Товару здійснюється способами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину.

5.2. Оплата Товару вважається здійсненою з моменту надходження коштів на рахунок Продавця.

6. Повернення Товару

6.1. Покупець має право повернути Товар Продавцю протягом 14 днів з моменту його отримання.

6.2. Товар, який підлягає поверненню, повинен бути належної якості, у заводській упаковці, з усіма пломбами та ярликами.

6.3. Разом з Товаром Покупець повинен повернути Продавцю документ, що підтверджує оплату Товару.

6.4. Вартість доставки Товару Покупцю не повертається.

6.5. У разі повернення Товару неналежної якості Продавець зобов’язаний повернути Покупцеві сплачені ним кошти протягом 7 днів з моменту отримання Товару від Покупця.

7. Відповідальність сторін

7.1. Сторони несуть відповідальність за виконання своїх зобов’язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок використання ним Товару, якщо така шкода виникла внаслідок неналежного використання Товару, порушення правил його експлуатації або зберігання.

7.3. Покупець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Продавцю внаслідок неналежного виконання ним своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке неналежне виконання сталося внаслідок дії обставин непереборної сили.

8. Форс-мажорні обставини

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором у разі виникнення форс-мажорних обставин, під якими розуміються події, що не залежать від волі сторін і не могли бути передбачені або запобігнуті ними.

8.2. До форс-мажорних обставин належать, зокрема, стихійні лиха, пожежа, повінь, землетрус, війна, революція, страйки, зміни законодавства, інші обставини, які неможливо передбачити або запобігти.

9. Вирішення спорів

9.1. Усі спори, що виникають між Сторонами у зв’язку з цим Договором, вирішуються шляхом переговорів.

9.2. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, Сторони звертаються до суду за місцем розташування Продавця.

10. Термін дії Договору

10.1. Цей Договір вважається укладеним з моменту акцепту Покупцем оферти і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

11. Інші умови

11.1. Цей Договір є публічною офертою і може бути змінений або доповнений Продавцем в односторонньому порядку.

11.2. Продавець зобов’язується розміщувати на сайті Інтернет-магазину всі зміни та доповнення до цього Договору.

11.3. Усі зміни та доповнення до цього Договору набирають чинності з моменту їх публікації на сайті Інтернет-магазину.

Реквізити Продавця:

ФОП Мацько Віталій
ІІН: 3345248519
03028, м. Київ, вулиця Саперно-Слобідська, 4